NOVOSADSKI VOLONTERSKI SERVIS - NVS

Novosadski volonterski servis (NVS) je platforma organizovanja volonterskog rada u Novom Sadu. Nastala je na inicijativu Evropske prestonice mladih 2019 i Evropske prestonice kulture 2021. Motiv za kreiranje Novosadskog volonterskog servisa je zadovoljavanje potreba za volonterskim kadrom tokom realizacije aktivnosti prestonica. Međutim, kako volonterski rad pruža mnogo više od isključivo angažovanja ljudskih dobrovoljnih snaga očekuje se kreiranje stabilnog gradskog volonterskog servisa.

Novosadski volonterski servis je zasnovan na metodologiji uspostavljanja lokalnih volonterskih centara koja može da pruži podršku svima koji žele da pokrenu određene promene i da u njih uključe građane/volontere. Akcenat je stavljen na programe Evropske prestonice mladih 2019 i Evropske prestonice kulture 2022 i organizacija i institucija partnera prestonica. Servis je osim na mlade i kulturu usmeren na organizatore volonterskih aktivnosti u sportu, zdravlju i socijalnoj zaštit i ekologiju i zaštitu životne sredine. 

 

Zadaci Novosadskog volonterskog servisa:

Promocija pozitivnih vrednosti volonterskog rada u lokalnoj zajednici

Jedan od osnovnih zadataka NVS-a je promocija pozitivnih vrednosti volonterskog rada u lokalnoj zajednici. Potrebno je izvršiti promociju servisa u institucijama/udruženjima koji su potencijalni organizatori volontiranja, čime će se facilitirati povezivanje  institucija/udruženja i platforme NVS-a. Nakon toga, značajno je istaći obuku i kontinuirane konsultacije sa institucijama/udruženjima koje imaju potrebu za volonterima. Sa druge strane potrebno je promociju usmeriti ka potencijalnim volonterima. Dostupnost jasnih informacija NVS neophodna je za obezbeđivanje dobre prakse lokalnog volontiranja.

Izrazi volonter, volontiranje, volonterstvo često u našem društvu imaju negativnu konotaciju. Kontekst u kome se nalazi volonterstvo u našem društvu neretko je negativan, praćen mnoštvom stereotipa i predrasuda koji degradiraju njegov značaj i vrednost.  Zbog toga je zadatak lokalnog volonterskog servisa i promocija vrednosti volontiranja. Promocija u cilju prepoznavanja i vrednovanja volontera u društvu  odnosno priznanje njihovog rada i značaja, čime će se prevenirati negativno  „etiketiranje“ volontera.

Otvaranje institucija, organizacija i udruženja ka volontiranju

Veliki izazov za uspostavljanje volonterskog rada na lokalnom nivou predstavlja rigidnost institucija/organizacija/udruženja odnosno njihova otvorenost ka volonterstvu. Kao potencijalni razlog ovakvog stanja je kompleksnost sistema velikih institucija  usled čega se javljaju poteškoće u uključivanju volontera.  Lokalni volonterski servis bi trebao da svojim programom promocije obuhvati i predloži dobrobiti volonterstva, usmeravajući lokalne partnere na edukaciju i usavršavanje veština u oblasti volonterskog menadžmenta.  

Umrežavanje i formalizovanje saradnje između svih učesnika u volonterskim aktivnostima

Umrežavanja učesnika u volonterskom radu na lokalnom i međunarodnom nivou, međusektorska saradnja, povezivanje volontera različitih organizacija su izazovi gotovo svake organizacije koja se bavi volonterstvom. Kako bi se obezbedilo dobro  funkcionisanje NVS-a značajno je da se ove aktivnosti od početka uvrste u prioritete rada.  Insistiranje na formalizovanju saradnje između institucija  i NVO/udruženja, kao  na primer potpisivanju sporazuma o saradnji, potpisivanju ugovora o volontiranju između volontera i organizacije je dobra osnova koja će trajati u našem radu.

Uključivanje različitih starosnih grupa

Raznolikost uzrasnih dobi je posebna dobit u iskustvu volontera. Različite veštine, iskustvo i znanje volontera je divna osobina volonterskog rada. Interakcijom između volontera njihovo angažovanje je bogatije za još mnogo novih informacija.  Stereotipno je shvatanje da je volonterstvo namenjeno mladima te je jedan od zadataka  Novosadskog volonterskog servis da okupi i uključi različite starosne kategorije.