Volonter ŠOSO Milan Petrović

Ukupno potrebno volontera : 10

Pozicija Karakteristike Video

Škola za osnovno i srednje obrazovanje "Milan Petrović" vas poziva da u periodu od juna 2022. do januara 2023. godine, budete deo njihovog volonterskog tima, u nekoliko organizacionih jedinica koje rade tokom cele kalendarske godine.

Predviđeno je da volonteri budu podrška osoblju škole u više izdvojenih jedinica (Osnovna i srednja škola, dnevni i radni boravci) u različitim aktivnostima: administracija, socijalna interakcija, podrška u edukativnim, sportskim, zabavnim aktivnostima i slično)

Neophodno je samo da budete punoletni, solidarni, tolerantni, empatični, te senzibilisani za rad sa osobama sa invaliditetom i pripadnicima ostalih osetljivih društvenih grupa.

Prijavljeni volonteri će biti pozvani na intervju.

Želimo da motivišemo za saradnju studente i stručnjake iz oblasti defektologije, odnosno specijalne edukacije i rehabilitacije, pedagogije, andragogije, psihologije, sociologije, socijalnog rada, medicine, fizioterapije, ali i kandidate svih drugih obrazovnih profila, koji poseduju osnovna znanja vezana za populaciju osoba za invaliditetom, kao i želju da aktivno afirmišu društvenu uključenost. 


Poziv je otvoren do 31. 12. 2022. godine.

Prijave se vrše putem platforme Novosadskog volonterskog servisa, telefona i mail adrese koordinatora Volonterskog centra ŠOSO „Milan Petrović“ tihana.janjic@gmail.com

 

Više detalja možete pronaći u sekciji "Karaktersitike"

Naziv volonterske pozicije

Volonterski centar pri ŠOSO „Milan Petrović“, sa domom učenika

Broj volontera koji su potrebni

10

Organizator volontiranja

ŠOSO „Milan Petrović“, sa domom učenika, Novi Sad

Mesto volonterskog angažmana

Srednja škola, Bate Brkića bb

Dom učenika, Bate Brkića bb

Dnevni boravak za osobe sa intelektualnim, ili višestrukim invaliditetom, Jevrejska 17

Dnevni boravak za osobe sa telesnim invaliditetom, Bore Stankovića 25

Dnevni boravak za osobe sa autizmom, Bore Stankovića 25

Radni centar, Bate Brkića bb

Organizaciona jedinica za predškolsko vaspitanje i obrazovanje, Braće Ribnikar 32

Servisni centar, Bate Brkića bb

Servis za dodatnu socijalnu podršku, Braće Ribnikar 32

Trajanje angažmana – format

Jun 2022.-januar 2023. godine

Po dogovoru, u proseku oko 10h nedeljno.

Organizacione jedinice socijalne zaštite, rade tokom cele kalendarske godine.

Uzrast volontera

18+

Cilj/svrha volonterskog angažmana

Osobe sa intelektualnim i/ili fizičkim invaliditetom, odnosno socijalnom depriviranošću, dolaze u kontakt sa ograničenim brojem ljudi, koji su mahom iz kruga porodice. Time su lišeni mnogih mogućnosti socijalne interakcije sa svojim vršnjacima i drugima iz okruženja.

Uz volontere, oni imaju mogućnost da učestvuju u brojnim aktivnostima u školi i dnevnom boravku (odlazak u šetnju, u bioskop, na izlet, radionice  i sl.), čime proširuju krug prijatelja, odnosa i veza, a tako i postaju aktivni članovi zajednice, ne samo pasivni korisnici određenih usluga. Socijalna uključenost je u direktnoj vezi sa povećanjem samopouzdanja, radoznalosti, spremnosti za nove izazove.

Opis volonterskih aktivnosti – dužnosti i odgovornosti

Za potrebe srednje škole, moguće je angažovati volontera na poslovima saradnika u stručnoj službi (pedagog, psiholog, defektolog, socijalni radnik), što podrazumeva rad sa učenicima, posete časovima u pratnji stručnog saradnika, sređivanje dokumentacije, arhive itd.

Takođe, moguće je angažovati i volontera na poslovima unosa podataka u bazu,  uz poželjno poznavanje rada na računaru.

Domu učenika, volonterski angažman potreban je u vaspitnom, odnosno pedagoškom radu sa učenicima, kao i koordinaciji vannastavnih aktivnosti, u vidu razgovora i radionica na različite vaspitne teme. Najčešće su to teme vezane za socijalizaciju, adolescenciju, mentalno, emotivno i reproduktivno zdravlje mladih. Sa  učenicima i vaspitačima, volonteri posećuju kulturne manifestacije, pozorišne predstave i bioskopske projekcije.

Takođe, asistiraju učenicima pri izradi domaćih zadataka, učenju, utvrđivanju gradiva, odnosno pripremi za nastavne obaveze iz različitih predmeta. Uz superviziju vaspitača, obavljaju individualne razgovore sa učenicima, odnosno njihovim roditeljima i starateljima, u konkretnim situacijama koje zahtevaju rešavanje konflikata i savetodavni rad.

U Dnevnom boravku za osobe sa intelektualnim, ili višestrukim invaliditetom, potrebna je podrška volontera pri socijalnim interakcijama korisnika, radnim aktivnostima i kretanju u prostoru.

 

U Dnevnom boravku za osobe sa telesnim invaliditetom, neophodna je asistencija oko brige o sebi, kretanja, vežbi i radno-okupacionih aktivnosti.

U Dnevnom boravku za osobe sa autizmom, angažovanje volontera bi bilo korisno u oblasti radnog angažovanja korisnika i to u ekološkoj radionici - proizvodnja humusa i uzgajanje biljaka. Osim navedenog, postojala bi i mogućnost uključivanja u tekuće aktivnosti dnevnog boravka i aktivnosti stanovanja uz podršku za osobe sa autizmom.

Podrška volontera u Radnom centru, u oblastima:

•             radno-okupacionih aktivnosti (angažovanje u jednoj od radionica: radionica za izradu unikatnog nakita, radionica za izradu proizvoda za higijenu, informatička radionica, krojačka radionica, radoinica za vez, radionica za kartonažu, radionica za izradu proizvoda od gline, tkačka radionica, radionica za pranje i peglanje veša, radionica za proizvodnju aromatičnog bilja);

•             edukativnih aktivnosti (funkcionalna matematika, socijalne veštine, samozastupanje, higijena, kulinarstvo, ekologija);

•             sportsko-rekreativnih aktivnosti (individualne i grupne vežbe, sportske aktivnosti);

•             zabavno-kulturnih aktivnosti (izleti, karaoke, sekcija poezije, odlazak u pozorište/bioskop, posete muzejima)

Opis potreba/poslova za volontera u Organizacionoj jedinici za predškolsko vaspitanje i obrazovanje:

- ispomoć u vidu angazovanja oko dece dece koja u datom trenutku ne učestvuju u određenim aktivnostima koja  defektolog realizuje sa drugom decom;

- da isprati dete do toaleta i da ga vrati u sobu  ( uz prisustvo medicinske sestre)

- da pomogne prilikom vodjenja dece na ručak;

 - da zajedno sa defektolozima vodi decu u dvorište

U Servisnom centru, volonteri učestvuju u ažuriranju dokumentacije i defektoloških dosijea korisnika.

U Servisu za dodatnu socijalnu podršku, volonteri asistiraju pri organizovanju slobodnog vremena učenika osnovne škole, tokom raspusta.

Potrebne kvalifikacije (veštine i znanja)

Studenti ili diplomirani/master defektolozi, pedagozi, andragozi, psiholozi, sociolozi, socijalni radnici, medicinari, fizioterapeuti, ali i kandidati svih drugih obrazovnih profila, koji poseduju osnovna znanja vezana za populaciju osoba za invaliditetom, kao i određen stepen motivacije za doprinos socijalnoj inkluziji

Očekivani rezultati volonterskog angažmana

·        Razumevanje i poštovanje potreba pojedinaca, porodica i grupa u zajednici;

• prepoznavanje promena i planiranje aktivnosti i pružanje adekvatnog odgovora na efekte koje izazivaju u zajednici;

• postojanje svesti da socijalna isključenost može da pogodi svakog od nas;

• razumevanje specifičnih prepreka koje pojedinci, grupe ili zajednice imaju u pokušaju da se aktivno uključe u društveni život

Supervizor – kontakt osoba

Tihana Janjić

064/160-94-25

tihana.janjic@gmail.com

Šta volonteri dobijaju?

 

Volonteri:

-imaju pokrivene putne troškove, na teritoriji Novog Sada;

-upoznaju se sa sopstvenim pravima i obavezama, odnosno ustanovom koja ih angažuje;

-dobijaju informacije o opisu posla koji će obavljati;

-dobijaju ciljanu obuku i mentorstvo;

-stiču nova iskustva, znanja i veštine u radu sa osobama sa invaliditetom;

-razumeju značaj prava iz Kodeksa ponašanja prema osobama sa invaliditetom;

-dobijaju povratnu informaciju o svom radu;

-stiču iskustva i veštine koje im mogu pomoći u daljoj saradnji i interakciji sa ostalim timovima škole

Prijave

Putem platforme NVS-a (https://www.nvs.rs/ponuda-volonter-soso-milan-petrovic-2022) ili na broj: 064/160-94-25, odnosno adresu: tihana.janjic@gmail.com

Poziv je otvoren do 31.12.2022.

 

Odabrani volonteri će blagovremeno biti pozvani na intervju.

Svi izrazi koji se koriste u ovom dokumentu u muškom rodu obuhvataju iste izraze u ženskom rodu.