…IZ KRUGA – VOJVODINA, organizacija za podršku ženama sa invaliditetom


adresa: Novi Sad, Bulevar Vojvode Stepe 67

web:https://izkrugavojvodina.org/

facebook: https://www.facebook.com/izkrugavojvodina/

email:office@izkrugavojvodina.org

telefon:021/633-45-84

Example blog post alt

Organizacija za podršku ženama s invaliditetom …Iz kruga – Vojvodina osnovana je 2007. godine kao udruženje građana i građanki da pruža usluge i informacije o položaju i pravima žena i muškaraca sa invaliditetom i zagovara jednake mogućnosti za njihovu društvenu participaciju.

Ciljevi organizacije su ostvarivanje prava osoba sa invaliditetom, posebno žena, putem podizanja stepena društvene svesti o njihovom položaju, potrebama i višestrukoj diskriminaciji. Aktivnosti organizacije usmerene su ka tome da se diskriminacija i rodno zasnovano i nasilje prema ženama, devojkama i devojčicama sa invaliditetom učini vidljivim, kako bi ime se pružila pravovremena, odgovarajuća podrška i zaštita.

...IZ KRUGA – VOJVODINA pruža sledeće usluge:

 • SOS služba za žene sa i bez invaliditeta izložene rodno zasnovanom i nasilju: usluge konsultativne podrške putem SOS telefon, konsultacije sa advokatkinjom i psihosocijalnu podršku i savetovanje. Pored toga ,
 • Info centar za osobe sa invaliditetom: informativna podrška putem telefona, SMS-a, imejla ili lično, pravno savetovanje i zastupanje,
 • Promovisanje i organizovanje ginekoloških pregleda za žene sa invaliditetom;

Pored usluga, …IZ KRUGA – VOJVODINA sprovodi istraživanja, kampanje i aktivnosti zagovaranja, organizuje edukativne radionice i radionice angažovane umetnosti, i uređuje svoj Internet medij PORTAL O INVALIDNOSTI (http://portaloinvalidnosti.net/).

Škola za osnovno i srednje obrazovanje „Milan Petrović“


adresa: Novi Sad, Braće Ribnikar 32 & Bate Brkića bb

web:http://www.smp.edu.rs

facebook: https://www.facebook.com/milanpetrovicschool/

email:skolamp@eunet.rs

telefon:021/6616-366, 021/400-024

Example blog post alt

Škola za osnovno i srednje obrazovanje „Milan Petrović“ sa domom učenika je najveća, jedinstvena  institucija u regionu koja unapređuje kvalitet svakodnevnog života osoba sa smetnjama u razvoju i osoba sa invaliditetom uopšte.

Organizovana je kao mreža centara i službi koji se bave vaspitanjem i obrazovanjem, rehabilitacijom, zdravstvenom negom, radnim angažovanjem, prodajom proizvoda i usluga, društveno-kulturnim aktivnostima dece, mladih i odraslih kojima je potrebna specifična društvena podrška u cilju obrazovne i socijalne inkluzije.

 • Broj korisnika: više od 1200 neposrednih (učenici škole i korisnici programa socijalne zaštite i više od 500 posrednih (deca i učenici u inkluzivnom obrazovanju kojima škola pruža dodatnu podršku)
 • Uzrast: 1 –65 godina
 • Obrazovanje – programi:
  • Predškolsko vaspitanje i obrazovanje, pripremni predškolski program
  • Osnovno obrazovanje i vaspitanje (redovan nastavni plan i program)
  • Srednje obrazovanje i vaspitanje (14 obrazovnih profila u 8 područja rada)
  • Prekvalifikacija; dokvalifikacija
  • Kućna nastava
  • Učenje na daljinu
  • Servisna podrška deci u inkluzivnom predškolskom vaspitanju i servisna podrška učenicima u osnovnoj i srednjoj školi
  • Neformalno obrazovanje:
   • Akreditovane obuke za zanimanja (NSZ)
   • Akreditovani seminiri za stručno usavršavanje nastavnika i saradnika u nastavi (ZUOV)

 Socijalna zaštita – programi:

  • Dnevni bravak za mlade sa autizmom
  • Dnevni boravci za mlade sa teškoćama u intelektualnom razvoju (u Novom Sadu i Sremskim Karlovcima)
  • Dnevni boravak za mlade sa telesnim i višestrukim smetnjama
  • Servisi podrške: prevoz korisnika, personalna asistencija, rana intervencija, samozastupanje, asistivnu tehnologiju, trening životnih veština, medijacija, podrška porodici, za terapijske aktivnosti sa životinjama, za rehabilitaciju odraslih, za informisanje;
   • Stanovanje uz podršku
   • Usluga “Predah” za čuvanje dece
  • Akreditovane obuke za pružaoce usluga socijalne zaštite
 • Podrška zapošljavanju
  • Uslužni centar za podršku zapošljavanju osoba sa invaliditetom

Sedište:

Osnovna škola - Braće Ribnikar 32

Tel: 021/6616-366, Faks: 021/6621-253

Srednja škola - Bate Brkića bb,

Tel: 021/400-024